REGULAMIN NARODOWEGO MARSZU ŻYCIA 2020

Wszystkie osoby uczestniczące w  Narodowym Marszu Życia, odbywającym się 22 marca 2020 r. w Warszawie, zwanego dalej „Marszem” lub „Zgromadzeniem”, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach jak również poniższych postanowień regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem Narodowego Marszu Życia, odbywającego się w Państwowe Święto „Narodowego Dnia Życia”, jest zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej manifestacją  „solidarności społecznej i zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”. Jest też „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.

2. Organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Fundacja Św. Benedykta.

3. Przewodniczącym Zgromadzenia jest Bogusław Kiernicki – Prezes Fundacji św. Benedykta.

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu

1. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania poleceń Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu.

3. Zabrania się wnoszenia na Marsz transparentów, znaków, symboli jak również wznoszenia haseł naruszających obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności propagujących jakiekolwiek ustroje totalitarne.

4. W Zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

5. W Zgromadzeniu nie mogą brać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Organizatorzy Marszu są uprawnieni do utrwalania przebiegu Marszu, w tym zachowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

7. Nad przebiegiem Marszu czuwa Straż Marszu, która działa w ramach uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Osoby należące do Straży Marszu posiadają stosowne oznakowanie.

8. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do informowania przedstawicieli organizatora o naruszeniach ustawy Prawo o Zgromadzeniach, postanowień niniejszego regulaminu, zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

9. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach czy też niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu.

10. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione.

11. Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa jak również postanowień niniejszego Regulaminu.